THƯ MỜI HỌP & TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

01. THƯ MỜI HỌP & TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024


 

03a. GIẤY UỶ QUYỀN (NHÓM CỔ ĐÔNG)


 

03b. GIẤY UỶ QUYỀN (CÁ NHÂN)


 

03c. GIẤY UỶ QUYỀN (TỔ CHỨC)


 

04. QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024


 

05. PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN


 

06. ĐƠN ĐỀ CỬ HOẶC ỨNG CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2024 - 2029


 

07. ĐƠN ĐỀ CỬ HOẶC ỨNG CỬ BAN KIỂM SOÁT DNL 2024 - 2029


 

08. QUY CHẾ BẦU CỬ DNL


 

09. SƠ YẾU LÝ LỊCH


 

10. TỜ TRÌNH CÁC VẤN ĐỀ DNL ĐẠI HỘI 2024


 

11. BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HẾT NHIỆM KỲ 2019 - 2023


 

12. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC TRONG NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2024


 

13. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024


 

14. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT HẾT NHIỆM KỲ 2019 - 2023


 

15. HỒ SƠ ĐỀ CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT - VICONSHIP 2024


 

16. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024


 

17. HỒ SƠ ĐỀ CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT - CẢNG ĐÀ NẴNG 2024


 

18. TỜ TRÌNH VỀ VIỆC HẾT NHIỆM KỲ 2019-2023 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT; THÔNG QUA SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU VÀ DANH SÁCH CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐỂ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029


 

Kết nối với chúng tôi

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG
Địa chỉ:  97 Yết Kiêu - P Thọ Quang - Q Sơn Trà - TP Đà Nẵng
Tel: 84-236 3 667 669

Fax : 84-236 3 924 111
Website: danalog.com.vn