Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013

Báo cáo tài chính
Bìa mục lục (2013)


Báo cáo ban Giám độc (2013)


Báo cáo kiểm toán độc lập (2013)Bảng cân đối kế toán (2013)


Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (2013)


Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (2013)


Thuyết minh báo cáo tài chính (2013)