THƯ MỜI HOP VÀ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

THƯ MỜI HOP & TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022


QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG


TỜ TRÌNH CÁC VẤN ĐỀ DANALOG 2022


DỰ THẢO BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022


DỰ THẢO BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT DANALOG NĂM 2022


DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG DANALOG 2022


DỰ THẢO BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG DANALOG 2022


Kết nối với chúng tôi

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG
Địa chỉ:  97 Yết Kiêu - P Thọ Quang - Q Sơn Trà - TP Đà Nẵng
Tel: 84-236 3 667 669

Fax : 84-236 3 924 111
Website: danalog.com.vn