NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC XỬ LÝ CỔ PHIẾU LẺ VÀ CỔ PHIẾU KHÔNG ĐẶT MUA HẾT

Thông tin dành cho cổ đông

Nghị quyết HĐQT về việc xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không đặt mua hết